Balai Seni Negeri

Balai Seni Negeri

Lokasi Balai Seni Negeri
Alamat Bala Seni Negeri Kedah, Medan Bandar, Jalan Raya, 05100 Alor Setar, Kedah