Category: Borang

Unit Strata

Senarai Semak Permit Ruang Udara Senarai Semak Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Senarai Semak Permohonan SIFUS Permohonan SIFUS Proses Kerja Permit Udara Borang Pembetulan S380 Borang A_Permohonan bagi suatu bangunan dikelas sebagai bangunan kos rendah Borang 10 Bm Borang 9 Bm Borang 6 Bm Borang 5 Bm Borang 1 Bm

Carta Kerja Pemprosesan Pendaftaran

Carta Alir Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik Proses Kerja Pendaftaran Dokumen Hakmilik Proses pendaftaran dokumen dan pegawai terlibat

Pelbagai Urusan (CheckList)

Senarai Semak Borang Gadaian Senarai Semak Borang Melepaskan Gadaian Senarai Semak Borang Pindah Milik

Borang KTN

Pindahmilik Tanah ,Bahagian atau Pajakan Gadaian Menjamin Wang Pokok Melepas Gadaian Permohonan Untuk Pembatalan Pajakan Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian Notis Penyingkiran Kaveat Yang Dicadangkan Memasukkan kaveat pemegang Lien Memasukkan kaveat amanah Notis Menarik-Balik Kaveat Persendirian Permohonan Untuk Penyingkiran Kaveat Swasta Permohonan Langgar Syarat Kegunaan Tanah Pertanian Surat Akuan Langgar Syarat Kegunaan Tanah ( Aturan…
Read more