OBJEKTIF

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH BALING

  • Menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio ekonomi berdasarkan sumber yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
  • Menjana pembangunan fizikal dan sosio ekonomi dalam memenuh kehendak pelanggan berteraskan sistem tadbir urus yang baik
  • Memainkankan peranan utama dalam merancang dan melaksana program pembangunan daerah dengan sistem tadbir urus yang baik

 

OBJEKTIF PEJABAT TANAH BALING

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan tanah di daerah.
  • Meningkatkan usaha aktiviti kutipan hasil tanah sebagai sumber pendapatan Kerajaan Negeri.
  • Memastikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan untuk kepentingan rakyat.
  • Memastikan peringkat penggunaan tanah yang maksima dan teratur.