VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU

VISI

Menjadi satu agensi pengurusan dan pembangunan daerah yang efisien dan cemerlang, memperkenalkan Bandar Baharu di mata dunia serta mendukung aspirasi kerajaan demi kesejahteraan dan kemakmuran Bandar Baharu.

MISI

Bermatlamat secara koperatif dapat memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan di samping mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan rohaniah warga Bandar Baharu.

VISI & MISI PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

VISI

Menjadikan Pentadbiran Tanah Negeri Kedah sebagai sebuah jabatan yang cekap dan unggul di Malaysia.

MISI

Mengurus dan mentadbir pembangunan tanah serta meningkatkan hasil secara optimum berlandaskan tadbir urus terbaik, sistem penyampaian yang lengkap berteraskan integriti dan akauntabiliti, demi kesejahteraan rakyat.