VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

VISI

Menjadi satu agensi pengurusan dan pembangunan daerah yang efisien dan cemerlang, memperkenalkan Bandar Baharu di mata dunia serta mendukung aspirasi kerajaan demi kesejahteraan dan kemakmuran Bandar Baharu

MISI

Bermatlamat secara koperatif dapat memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan di samping mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan rohaniah warga Bandar Baharu

VISI & MISI PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

VISI

Menjadi sebuah agensi pengurusan dan pentadbiran tanah yang cepat dan unggul menjelang 2020 di Negeri Kedah

MISI

Mengurus dan mentadbir pembangunan tanah serta meningkatkan hasil secara optimum berlandaskan tadbir urus terbaik, sistem penyampaian yang cekap berteraskan intergriti dan akauntabiliti, demi kesejahteraan rakyat