VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI & MISI PEJABAT DAERAH KUALA MUDA

VISI

Menjadi peneraju pentadbiran dan pembangunan daerah yang dinamik, berwawasan dan mampan.

MISI

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keberkesanan perancangan dan perlaksanaan program pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, keselamatan dan alam sekitar.

VISI & MISI PEJABAT TANAH KUALA MUDA

VISI

Menjadikan pentadbiran tanah daerah Kuala Muda sebagai salah sebuah jabatan yang cekap dan unggul di negeri kedah.

MISI

Mengurus dan mentadbir pembangunan tanah serta meningkatkan hasil secara optimum berlandaskan tadbir urus terbaik, sistem penyampaian yang cekap berteraskan integriti dan akauntabiliti demi kesejahteraan rakyat.